Studenci/doktoranci z niepełnosprawnością - oferta

1. WSPARCIE DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością mają możliwość złożenia Wniosku o udzielenie wsparcia do Pełnomocnika Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych - dr. Krzysztofa Aleksandrowicza.
Wsparcie może być udzielone w formie:
- użyczenia sprzętu specjalistycznego: Wykaz sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do użytkowania dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością;
- umożliwienia udziału w szkoleniu, konferencji, warsztatach, seminariach itp.;
- udziału w zajęciach wychowania fizycznego, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
- oraz innych form, rekomendowanych przez Pełnomocnika Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych.

 Aby uzyskać wsparcie należy złożyć Wniosek o udzielenie wsparcia w formie papierowej w Zespole ds. Studenckich, przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12 we Wrocławiu (Dom Studencki Bliźniak) lub w formie elektronicznej (plik pdf) na adres e- mail: ewelina.biszto@umed.wroc.pl lub iwona.sojka@umed.wroc.pl.
Wnioski należy składać w terminach:
- do 31 października - na semestr zimowy lub na pełny rok akademicki;
- do 31 marca - na semestr letni;
- w trakcie trwania semestru zimowego lub letniego - w szczególnych przypadkach.

Przed złożeniem Wniosku o udzielenie wsparcia należy zapoznać się z poniższymi dokumentami:

  1. Regulamin podejmowania i finansowania z dotacji budżetowej działań mających na celu stworzenie studentom i doktorantom z niepełnosprawnością warunków do pełnego i równego udziału w procesie kształcenia w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu - tekst ujednolicony
  2. Wniosek o udzielenie wsparcia
  3. Umowa użyczenia
  4. Protokół zdawczo - odbiorczy
  5. Klauzula informacyjna
  1. Zarządzenie nr 118 /XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 17 listopada 2017 roku

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole ds. Studenckich pod numerem telefonu 71-324-14-69.
 

słowa klucze: niepełnosprawność, niepełnosprawni, student niepełnosprawny, doktorant niepełnosprawny,