Badania lekarskie mogą być zrealizowane m.in. w placówkach, których lista jest publikowana na stronach Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy - http://www.dwomp.pl/badania-uczniow,-studentow. Placówki te wykonują badania studentów bezpłatnie pod   w a r u n k i e m   posiadania dostępnego limitu w ramach zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy.
       Jeżeli więc, Studencie, wybrałeś placówkę z listy DWOMP  i skierowałeś się tam na badania   z a p y t a j   p r z e d  badaniem, czy dana placówka może je wykonać bezpłatnie w ramach wolnego limitu, ponieważ w przypadku realizacji badań lekarskich w placówce nieposiadającej dostępnych limitów, badania będą odpłatne, a ich koszt nie refinansowany przez Uczelnię.
      Uwaga: Uniwersytet  Medyczny we Wrocławiu nie ma wiedzy i nie jest informowany o wysokości i stopniu wykorzystania limitów przez placówki publikowane na stronach DWOMP.

     Zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich znajdziesz pod linkiem: http://www.zarz.umed.wroc.pl/zr/64-2014-65261/2568-nr-85xv-r2014-zasady-....