Szanowni Państwo,

zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2018, poz. 151):

Art. 6 ust. 1 pkt 4:
"1. Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym, określonym na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2, podlegają:
4) uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;"

Art. 7 ust. 1 pkt 2:
"2. Badania lekarskie u osób, o których mowa w art. 6 ust. 1, przeprowadzają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), lub lekarze wykonujący zadania służby medycyny pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 oraz z 2017 r. poz. 60)."

"Art. 8. ust. 1.
Koszty badań sanitarno-epidemiologicznych, z wyłączeniem laboratoryjnych badań sanitarno-epidemiologicznych, wykonywanych u:

1) osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–4, będących ubezpieczonymi, są finansowane na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2) osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–4, nieposiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

2. Przepisy, o których mowa w ust. 1, nie naruszają zasad finansowania określonych w tym zakresie w innych przepisach.

3. Koszty laboratoryjnego badania sanitarno-epidemiologicznego wykonywanego u osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–4, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest wojewoda, bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

4. Koszty badań sanitarno-epidemiologicznych wykonywanych u osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5, są finansowane przez pracodawcę lub zlecającego wykonanie prac."

Badania lekarskie mogą być zrealizowane m.in. w placówkach, których lista jest publikowana na stronach  - http://www.dwomp.pl/badania-uczniow,-studentow. Placówki te wykonują badania studentów bezpłatnie pod   w a r u n k i e m   posiadania dostępnego limitu w ramach zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy.

Jeżeli więc, Studencie, wybrałeś placówkę z listy DWOMP  i skierowałeś się tam na badania   z a p y t a j   p r z e d  badaniem, czy dana placówka może je wykonać bezpłatnie w ramach wolnego limitu, ponieważ w przypadku realizacji badań lekarskich w placówce nieposiadającej dostępnych limitów, badania będą odpłatne, a ich koszt nie refinansowany przez Uczelnię.

Uwaga: Uniwersytet  Medyczny we Wrocławiu nie ma wiedzy i nie jest informowany o wysokości i stopniu wykorzystania limitów przez placówki publikowane na stronach DWOMP.

Zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich znajdziesz pod linkiem: http://www.zarz.umed.wroc.pl/zr/64-2014-65261/2568-nr-85xv-r2014-zasady-....