Informacja na temat stypendiów Ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

 1. Podstawa prawna:
Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:
 • art. 458 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1600), zwane dalej "rozporządzeniem".
 1. Kto może otrzymać stypendium ministra:
1) Stypendium może być przyznane studentowi, który:
a) w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz
b) uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim.

2) Wymogu, o którym mowa w ust. 1 lit. b, nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku został przyjęty na studia drugiego stopnia.

 1. Rodzaje znaczących osiągnięć studenta (brane są pod uwagę osiągnięcia od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.):

Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:

 • autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
 • autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
 • znaczący udział w projekcie badawczym, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w drodze konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego;
 • zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielenie patentu na wynalazek lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
 • autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową;
 • uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie naukowym o zasięgu międzynarodowym i o wysokim prestiżu, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

W roku 2019 we wnioskach, jako znaczące osiągnięcia naukowe studenta może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:

 1. sportach olimpijskich albo paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468), co najmniej:
1) szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
2) ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
3) szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
4) trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
5) pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
6) miejsca, o którym mowa w pkt. 2-5, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
 1. rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:

1) uniwersjadzie,
2) akademickich mistrzostwach świata,
3) akademickich mistrzostwach Europy,
4) Europejskich Igrzyskach Studentów.

3.1. Sposób udokumentowania znaczących osiągnięć:

Osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej lub graficznej, w szczególności w formie:

 1. w przypadku osiągnięć naukowych:
 • kopie stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora lub imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), eISBN – elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), ISSN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), lub DOI – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (Digital Object Identifier),

– wystarczą tylko strony zawierające imiona i nazwisko autora lub imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), eISBN – elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), ISSN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), lub DOI – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (Digital Object Identifier),

 • oświadczeń współautorów monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej albo artykułu naukowego o procentowym wkładzie autorskim studenta w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy – w przypadku współautorstwa,

– możliwe są dwie formy oświadczenia – indywidualne lub zbiorowe - przykładowy wzór oświadczenia o współautorstwie – wzór do pobrania tutaj;

W przypadku braku kontaktu ze współautorem albo innych obiektywnych przyczyn braku tego dokumentu należy opisać w załączniku przyczyny braku oświadczenia danego współautora,

 • oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu,
 • kopii programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego, zawierającego imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich podmiotów,

- w przypadku dużej objętości pliku zawierającego program konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego – można zastąpić tę informację linkiem (www) do strony konferencji lub strony z materiałem pokonferencyjnym;

 • oświadczenia studenta o autorstwie i wygłoszeniu referatu,

- w przypadku referatów z konferencji nie jest wymagane przedstawienie treści referatu czy też certyfikatu uczestnictwa w konferencji – wystarczy oświadczenie studenta o autorstwie (100%) i samodzielnym wygłoszeniu referatu (ze wskazaniem nazwy konferencji i tytułu referatu) oraz program konferencji lub materiał pokonferencyjnego (np. książka abstraktów), w których widoczne będą imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich uczelni.

 • kopii dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie,
 • oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej,
 • kopii dokumentu patentowego lub dokumentu potwierdzającego wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;

W roku 2019 we wnioskach, jako znaczące osiągnięcia naukowe studenta może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

 1. w przypadku osiągnięć sportowych – oświadczenia właściwego polskiego związku sportowego lub Akademickiego Związku Sportowego o uzyskanym przez studenta wyniku sportowym.

3.2. Tryb i harmonogram składania wniosku o stypendium

 1. Wnioskodawca stypendium:

Wnioskodawcą jest wyłącznie rektor uczelni.

 1. Tryb przedstawiania przez studentów swoich kandydatur:

Student przedstawiając swoją kandydaturę składa w terminie do 11 października 2019 r., w Dziale Spraw Studenckich (ul. Wojciecha z Brudzewa 12):

Po wypełnieniu wniosku w edytorze tekstowym należy go zapisać w formacie PDF (nie wolno skanować wydrukowanych wniosków do formatu PDF) – do Działu Spraw Studenckich należy dostarczyć wniosek na płycie CD oraz jego wersję papierową. Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie, iż obie wersje są zgodne - wzór do pobrania tutaj.
UWAGA! Plik PDF powinien mieć nazwę: „wniosek stypmin UMED nazwisko imię.pdf” (bez polskich znaków), np. „wniosek stypmin UMED Kowalski Michal.pdf”

 • do wniosku należy dołączyć:

a) dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć naukowych lub znaczących osiągnięć sportowych (w wersji papierowej i stanowiące odzwierciedlenie cyfrowe dokumentów, o których mowa w punkcie 3.1. niniejszej informacji, zapisanych w formacie PDF na płycie CD).
Powinien być to osobny plik PDF zawierający skany osiągnięć – z opisaniem, którego osiągnięcia dotyczy dany skan, np. „1c – skan stron publikacji X”.
b) oświadczenie studenta (osobny plik PDF – skan) potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię - oswiadczenie.PDF”) - wzór do pobrania tutaj.

3.3. Okres, z którego mogą być podawane osiągnięcia we wniosku

We wniosku należy wskazać wyłącznie osiągnięcia uzyskane w okresie studiów od dnia:

 • rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich;
 • rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia;
 • 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium – w przypadku studenta, któremu w poprzednich latach przyznano to stypendium

– do dnia 30 września roku, w którym złożono wniosek, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

3.4. Termin składania wniosku przez Uczelnię:
Wniosek o przyznanie stypendium składa się do ministra według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia do 31 października 2019 r. (do godziny 23:59).

Załączniki do pobrania:

1) wzór wniosku o stypendium - pobierz
2) wzór oświadczenia o współautorskie pracy naukowej - pobierz
3) wzór oświadczenia potwierdzającego, że informacje zawarte w części C.1 lub C.2 wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz są związane z odbywanymi studiami, z wyłączeniem osiągnięć sportowych - pobierz
4) wzór oświadczenie, że treść wniosku wraz z załącznikimi potrwierdzającymi osiągnięcia są zgodne z zawartością płyty CD/DVD - pobierz
5) pełna informacja na temat stypendiów Ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów na rok akademicki 2019/2020 - pobierz
6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1600) - pobierz.
7) Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów - link
8) Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe - pobierz.
9) Link do strony internetowej Ministerstwa Zdrowia - link

KONTAKT:

W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu z:
mgr Dominika Seniura
tel. 71 348 27 96
e-mail: dominika.seniura@umed.wroc.pl
 


Inne stypendia Ministra Zdrowia - informacja dla studentów cudzoziemców polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej odbywających kształcenie na podstawie decyzji i warunkach finansowych określonych przez Ministra Zdrowia

Aktualne informacje i druki zawarte są na stronie Ministerstwa Zdrowia: tutaj

Minister Zdrowia przyznaje stypendia uwzględniając założenia wymienione w Rządowym Programie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w latach 2015 - 2020, tj. pokrywając koszty kształcenia i przyznając stypendia głównie osobom narodowości polskiej lub z udokumentowanym polskim pochodzeniem, uwzględniając w szczególności informacje zawarte w § 14-34 zasad przyznawania stypendiów Ministra Zdrowia - do pobrania.

Do najważniejszych zmian dotyczących przyznawania stypendiów przez Ministra Zdrowia cudzoziemcom polskiego pochodzenia, w stosunku do zasad obowiązujących w roku 2018/2019, należy zaliczyć:
 1. Zmianę wysokości stypendiów przyznawanych decyzją Ministra Zdrowia studentom polskiego pochodzenia począwszy od 1 października 2019 r.
W roku akademickim 2019/2020 przewiduje się następujące stawki stypendialne dla studentów polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej odbywających kształcenie na podstawie decyzji Ministra Zdrowia:
 • wysokość stypendium Ministra Zdrowia dla studentów pierwszego roku wynosi 1250 zł miesięcznie (wcześniej 900 zł); uzyskanie stypendium na I rok studiów uzależnione jest od wyniku egzaminu przeprowadzonego na zlecenie Ministra Zdrowia przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
 • wysokość stypendium Ministra Zdrowia przyznanego na drugi albo kolejne lata studiów uzależniona jest od średniej arytmetycznej uzyskanej przez studenta ze wszystkich ocen uzyskanych z poprzedniego roku akademickiego i wynosi 1250 zł miesięcznie (wcześniej 900 zł) albo 1500 zł miesięcznie (wcześniej 1350 zł).
 1. Zmianę sposobu wypłaty stypendiów (począwszy od 1.10.2019 r. stypendia przyznawane cudzoziemcom polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej decyzją Ministra Zdrowia wypłacane będą za pośrednictwem NAWA):
 • począwszy od roku akademickiego 2019/2020 środki finansowe na stypendia Ministra Zdrowia przekazywane będą uczelniom (w systemie zaliczkowym) przez Narodową Agencję Wymiany Międzynarodowej, w ramach umów zawieranych pomiędzy NAWA a uczelniami medycznymi nadzorowanymi przez Ministra Zdrowia (w celu uzyskania szczegółowych informacji w sprawie ww. umów uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z NAWA z p. Jackiem Wojtasiewiczem — jacek.wojtaskiewicz@nawa.gov.pl tel. 22 390 35 15);
 • stypendia, wypłacane będą bezpośrednio stypendystom przez uczelnie, w których osoby te odbywają studia.
 1. Zmianę terminu składania wniosków o przyznanie stypendium Ministra Zdrowia za okres obowiązkowych praktyk wakacyjnych wynikających z programu studiów odbytych w okresie wakacji 2019 r. (możliwość uzyskania stypendium Ministra Zdrowia za okres wakacji odbytych w 2019 r. posiadają wyłącznie cudzoziemcy odbywających kształcenie na warunkach stypendialnych tj. otrzymujący stypendium Ministra Zdrowia w roku akademickim 2018/2019 r.).
Zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów Ministra Zdrowia cudzoziemcy odbywający kształcenie na warunkach stypendialnych w roku akademickim 2018/2019 ubiegający się o przyznanie stypendium Ministra Zdrowia w związku z odbyciem obowiązkowych praktyk wakacyjnych w roku 2019, zobowiązani są do złożenia wniosków (wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do zasad) do uczelni w okresie od 1-31 października 2019 r. tj. po odbyciu praktyk (wniosek powinien zostać przekazany przez uczelnię do MZ nie później niż do 8 listopada 2019 r. - data wpływu do MZ).
Stypendia przyznane decyzją Ministra Zdrowia za okres obowiązkowych praktyk wakacyjnych odbytych w 2019 r. wypłacane będą przez NAWA (zgodnie z obowiązującą dotychczas zasadą: wysokość stypendium Ministra Zdrowia za okres jednego miesiąca w związku z odbywaniem obowiązujących praktyk wakacyjnych wynikających z programów studiów jest równa wysokości przyznanego cudzoziemcowi miesięcznie stypendium w roku akademickim 2018/2019 tj. w zależności od wysokości przyznanego cudzoziemcowi stypendium za okres obowiązkowych praktyk wakacyjnych odbytych przez cudzoziemców w 2019 r. stypendium wypłacane będzie cudzoziemcom w wysokości 900 zł albo 1 350 zł).
 1. Doprecyzowanie kwestii sposobu obliczania średniej arytmetycznej ocen cudzoziemcom, polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej, ubiegającym się o przyznanie stypendium Ministra Zdrowia w roku akademickim 2019/2020 oraz kwestii doprecyzowania terminu przekazania wniosków przez uczelnię do Ministerstwa Zdrowia.
Zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów Ministra Zdrowia o przyznanie stypendium ministra w danym roku akademickim, może ubiegać się cudzoziemiec polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej odbywający kształcenie na podstawie decyzji i warunkach określonych przez Ministra Zdrowia, w uczelni nadzorowanej przez resort zdrowia, który spełnia łącznie poniższe warunki:
 • zaliczył, co najmniej I rok studiów stacjonarnych, prowadzonych w języku polskim, w uczelni publicznej nadzorowanej przez ministra;
 • uzyskał średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen z poprzedniego roku akademickiego nie niższą niż 3,00;
 • złożył wniosek za pośrednictwem uczelni do Ministra Zdrowia (wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do zasad) w okresie od 1 października do 31 października każdego roku, w której odbywa kształcenie (31 października to ostatni dzień na złożenie wniosku przez cudzoziemca do uczelni, zaś 8 listopada 2019 r. to ostateczna data wpływu wniosku do MZ).
Po zweryfikowaniu wniosków, a w szczególności poprawności średniej arytmetycznej uzyskanej przez wnioskodawców ze wszystkich ocen uzyskanych przez ww. studentów w poprzednim roku akademickim, uczelnia nadzorowana przez ministra przekazuje kompletne wnioski do Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki (adres: Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa), nie później niż do 8 listopada 2019 (data wpływu wniosków do MZ).
Ponadto należy wskazać, że cudzoziemcy odbywający już kształcenie w uczelniach nadzorowanych przez resort zdrowia, na zasadach określonych przez Ministra Zdrowia, zgodnie z ww. zasadami zachowują prawo do przyznanych im świadczeń do końca okresu, na jaki zostały one przyznane.

Załączniki do pobrania:

 1. pismo Ministerstwa Zdrowia z dnia 28.06.2019 r. - pobierz
 2. Zasady dotyczące podejmowania i odbywania studiów medycznych w języku polskim przez cudzoziemców, głównie polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej, na warunkach określonych przez Ministra Zdrowia w uczelniach przez niego nadzorowanychw roku akademickim 2019/2020 - pobierz
 3. Wniosek o przyznanie stypendium Ministra Zdrowia dla osób polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej - pobierz.