Podstawa prawna - Art. 359 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

1. Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.
2. Stypendium przyznaje minister na wniosek rektora.
3. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki.

Obecnie trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. - link