MOSTUM - edycja 2020/2021

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami przystąpienia do Programu MOSTUM, określonymi w Zarządzeniu nr 123/V R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie organizacji Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM (Zarządzenie).

Etapy postępowania:
1. Wstępna kwalifikacja studentów zainteresowanych uczestnictwem w Programie MOSTUM w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, odbywa się na jeden semestr lub cały rok akademicki - w terminie od 1 maja do 15 sierpnia (liczy się data wpływu dokumentów do Uczelni):
 

Jeśli Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w rekrutacji do Programu MOSTUM, w tym celu złóż albo prześłij:
Formularz zgłoszeniowy o zakwalifikowanie do Programu wraz z:
- wymaganymi dokumentami,
UWAGA! formularz musi być zaopiniowany przez Dziekana właściwego Wydziału Uczelni Macierzystej oraz Koordynatora Uczelni Macierzystej,
- Klazulą informacyjną,
stanowiącą załącznik do formularza - do pobrania

Dokumenty należy złożyć/przesłać listem poleconym na adres:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dział Spraw Studenckich
ul. Wojciecha z Brudzewa 12
51-601 Wrocław
(z dopiskiem MOSTUM)
 

2. Na podstawie złożonych dokumentów Koordynator uczelniany MOSTUM, sporządza wstępną listę kandydatów zakwalifikowanych na kierunek, formę i poziom kształcenia, według sumy uzyskanych punktów, w ramach limitu miejsc ustalonych przez Dziekana właściwego Wydziału Uczelni.
 

3. Liczba wolnych miejsc w roku akademickim 2020/2021:
Wydział
Kierunek
Rok studiów
Liczba miejsc
Lekarski
lekarski (jedn. magisterskie)
III, IV, V
po jednym na każdy z dostępnych lat
Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
farmacja (jedn. magisterskie)
III,IV,V
po cztery na każdy z dostępnych lat
analityka medyczna
II,III,IV,V
po dwa na każdym z dostępnych lat
Wydział Nauk o Zdrowiu
 
pielęgniarstwo (I st.)
II,III
po jednym na każdy z dostępnych lat
pielegniarstwo (II st.)
I,II
po jednym na każdy z dostępnych lat
położnictwo (I st.)
II,III
po jednym na każdy z dostępnych lat
połoznictwo (II st.)
I,II
po jednym na każdy z dostępnych lat
fizjoterapia (mgr)
II,III,IV,V
po jednym na każdy z dostępnych lat
fizjoterapia (II st.)
I,II
po jednym na każdy z dostępnych lat
zdrowie publiczne
(I st.)
II,III
po jednym na każdy z dostępnych lat
zdrowie publiczne (II st.)
I,II
po jednym na każdy z dostępnych lat
ratownictwo medyczne (I st.)
II,III
po jednym na każdy z dostępnych lat
dietetyka (I st.)
II.III
po jednym na każdy z dostępnych lat
Lekarsko - Stomatologiczny
lekarsko-dentystyczny (jedn. magisterskie)
 
BRAK MIEJSC

 

4. Po zakończeniu procesu rekrutacji Koordynator Uczelniany MOSTUM rozpatruje wnioski i przygotowuje listę studentów zakwalifikowanych do Programu, która zamieszcza na stronie internetowej Uczelni w terminie do 1 lipca.
Koordynatorem Programu MOSTUM jest:
prof. dr hab. Agnieszka Hałoń - Kierownik Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, e-mail: agnieszka.halon@umed.wroc.pl
KONTAKT:
Informacji w sprawie Programu MOSTUM udziela
Dział Spraw Studenckich,
  1. Anna Skowron tel. 71 348 27 96 e-mail anna.skowron@umed.wroc.pl
  2. mgr Dominika Seniura tel. 71 348 27 96 e-mail dominika.seniura@umed.wroc.pl