I. DOTYCZĄCE WSZYSTKICH STUDENTÓW

- brak możliwości ubiegania się o prolongatę terminu wnoszenia opłat za studia i pozostałe usługi edukacyjne,
- brak możliwości zwolnienia w części z opłat za usługi edukacyjne w związku z uzyskaniem w poprzednim roku akademickim średniej ocen wynoszącej min. 4,80,
- wzrost częściowego zwolnienia z opłaty za usługi edukacyjne do 50% wysokości opłaty określonej w umowie o odpłatności.

II. DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW

- możliwość wnoszenia opłat za studia w dwóch ratach semestralnych,
- w przypadku zalegania przez cudzoziemca z opłatami przez okres dłuższy niż trzy miesiące następuje skreślenie z listy studentów/doktorantów,
- brak możliwości ubiegania się o obniżenie opłaty za studia o 30% z tytułu pochodzenia polskiego.

Akty prawne:

Zarządzenie nr 12/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiuz dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone od roku akademickiego 2019/2020 związane z kształceniem studentów

tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania
załącznik nr 1 - porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce
załącznik nr 2 - porozumienie związane z uczestniczeniem w zajęciach nieobjętych programem studiów
załącznik nr 3 - porozumienie do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach wnoszonych przez przedsiębiorcę
załącznik nr 4 - porozumienie w sprawie zwolnienia w części z opłat za usługi edukacyjne
załącznik nr 5 - porozumienie w sprawie zwrotu opłaty za usługi edukacyjne za okres niepobierania nauki
załącznik nr 6 - wniosek o zwrot opłaty za usługi edukacyjne na studiach za okres niepobierania nauki lub zwrot nadpłaty
załącznik nr 7 - wniosek o częściowe zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych
załącznik nr 8 - klauzula informacyjna dla członka rodziny studenta ubiegającego się o częściowe zwolnienie z opłaty za studia
załącznik nr 9 - klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Umowy obowiązujące od roku akademickiego 2020/2021
załącznik nr 10 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie stacjonarnej, w języku polskim
załącznik nr 11 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich w formie niestacjonarnej, w języku polskim
załącznik nr 12 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów wyższych w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku obcym
załącznik nr 13 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku obcym
załącznik nr 14 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie niestacjonarnej, prowadzonych w języku polskim
załącznik nr 15 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku polskim
załącznik nr 16 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z kształceniem na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim cudzoziemców, o których mowa w 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Zarządzenie nr 60/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne od roku akademickiego 2015/2016 związane z kształceniem studentów (obywateli polskich i cudzoziemców), uczestników studiów doktoranckich i słuchaczy studiów podyplomowych oraz wzorów umów o odpłatności za usługi edukacyjne doktorantów, porozumień do umów i wniosków - tekst obowiązujący

UWAGA! Przepisy zarządzenia nr 60/XV R/2015 uchyla się w zakresie unormowanym zarządzeniem nr 12/XV R/2019 (kształcenie studentów).

Wzory druków umów, porozumień i wniosków, stanowiące załączniki do Zarządzenia nr 60/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne od roku akademickiego 2015/2016:
załącznik nr 1 - umowa - stacjonarne studia doktoranckie
załącznik nr 2 - umowa - studia doktoranckie - cudzoziemcy


Pobieranie opłat za wydanie dokumentów  - link