Uwaga zmiany !!!

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą Uchwały Nr 1551 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania w całości lub części z tych opłat studentów, cudzoziemców lub doktorantów oraz wprowadzeniem zmian do Zarządzenia nr 60/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne od roku akademickiego 2015/2016 związane z kształceniem studentów (obywateli polskich i cudzoziemców), uczestników studiów doktoranckich i słuchaczy studiów podyplomowych oraz wzorów umów o odpłatności za usługi edukacyjne doktorantów, porozumień do umów i wniosków, od dnia 05 września 2017 r. zostały wprowadzone zmiany w zasadach wnoszenia opłat za studia i usługi edukacyjne.

GŁÓWNE ZMIANY:

I. DOTYCZĄCE WSZYSTKICH STUDENTÓW
- brak możliwości ubiegania się o prolongatę terminu wnoszenia opłat za studia i pozostałe usługi edukacyjne,
- brak możliwości zwolnienia w części z opłat za usługi edukacyjne w związku z uzyskaniem w poprzednim roku akademickim średniej ocen wynoszącej min. 4,80,
- wzrost częściowego zwolnienia z opłaty za usługi edukacyjne do 50% wysokości opłaty określonej w umowie o odpłatności.

II. DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW
- możliwość wnoszenia opłat za studia w dwóch ratach semestralnych,
- w przypadku zalegania przez cudzoziemca z opłatami przez okres dłuższy niż trzy miesiące następuje skreślenie z listy studentów/doktorantów,
- brak możliwości ubiegania się o obniżenie opłaty za studia o 30% z tytułu pochodzenia polskiego.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami:

Uchwała Nr 1551 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania w całości lub części z tych opłat studentów, cudzoziemców lub doktorantów - tekst obowiązujący

Zarządzenie nr 60/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne od roku akademickiego 2015/2016 związane z kształceniem studentów (obywateli polskich i cudzoziemców), uczestników studiów doktoranckich i słuchaczy studiów podyplomowych oraz wzorów umów o odpłatności za usługi edukacyjne doktorantów, porozumień do umów i wniosków - tekst obowiązujący

Wzory druków umów, porozumień i wniosków, stanowiące załączniki do Zarządzenia nr 60/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne od roku akademickiego 2015/2016:

załącznik nr 1 - umowa - stacjonarne studia doktoranckie
załącznik nr 2 - umowa - studia doktoranckie - cudzoziemcy
załącznik nr 3 - porozumienie - powtarzanie zajęć
załącznik nr 4 - porozumienie - zajęcia nieobjęte planem studiów
załącznik nr 5 - porozumienie - studia niestacjonarne
załącznik nr 6 - porozumienie - zwolnienie z opłat
załącznik nr 7 - porozumienie - zwrot opłaty
załącznik nr 11 - wniosek - zwrot opłaty
załącznik nr 12 - wniosek - zwolnienie z opłaty
załącznik nr 13 - klauzula informacyjna

Opłaty za dokumenty - link