KWATEROWNIE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021
 

Kwaterowanie osób, które otrzymały akademik na rok akademicki 2020/2021 odbywać się będzie w następujących terminach i godzinach:

24.09.2020-25.09.2020
od godz.9:00 do godz. 15:00
przerwa 12:00-12:20
26.09.2020-27.09.2020
od godz. 9:00-17:00
przerwa 13:00-13:30
28.09.2020-01.10.2020
od godz. 9:00-15:00
przerwa 12:00-12:20
Informujemy, że ze względów epidemiologicznych obowiązuje limit dzienny osób do zakwaterowania, prosimy o zapisy na dany termin telefonicznie lub na adres mailowy:

Telefon: 71 348 42 32 w.22
e-mail: anna.kardela@umed.wroc.pl
kamila.kaluzna@umed.wroc.pl

Podczas zakwaterowania obowiązują następujące zasady:

Do budynku wchodzimy pojedynczo - tylko osoba do zakwaterowania
Należy mieć zakryte usta i nos
Wskazane jest mieć własny długopis
Należy zachować dystans podczas oczekiwania na wejście

Studenci, którzy mieszkali w akademikach w latach ubiegłych muszą mieć potwierdzenie dokonania płatności za miesiąc październik 2020 oraz ewentualne doby w miesiącu wrześniu 2020

Wysokość opłat za zakwaterowanie:

link: https://www.zarz.umed.wroc.pl/zr/106-2020/4435-nr-150-xv-r-2020-zmiana-r...

Wszyscy studenci muszą mieć ze sobą legitymację studencką lub decyzję o przyjęciu na studia i dowód tożsamości oraz zdjęcie do karty mieszkańca.

STUDENCI, KTÓRZY NIE OTRZYMALI AKADEMIKA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O MIEJSCE PO 01.10.2020, W TYM CELU NALEŻY WYSŁAĆ E-MAIL Z ZAPYTANIEM O EWENTUALNA DOSTĘPNOŚĆ MIEJSC


 
 

 

UWAGA AKADEMIKI WAŻNE ZMIANY

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i koniecznością dostosowania się do obowiązującego reżimu sanitarnego zmuszeni byliśmy zmniejszyć liczbę osób, którym możemy zapewnić pobyt w domach studenckich.
Szczegółowo zasady obowiązujące od nowego roku akademickiego opisuje  Zarządzenie nr 150/XVR/2020  Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2020 r.
https://www.zarz.umed.wroc.pl/zr/106-2020/4435-nr-150-xv-r-2020-zmiana-r...
Najważniejsze z nich:
Dom Studencki Bliźniak:
- pokoje 2 osobowe będą mogły być zamieszkałe przez 1 osobę – koszt miejsca to 500 zł miesięcznie
- pokoje 3 osobowe będą mogły być zamieszkałe przez 2 osoby – koszt miejsca to 410 zł miesięcznie
Dom Studencki Jubilatka:
- pokoje 2 osobowe będą mogły być zamieszkałe przez 1 osobę – koszt miejsca to 1000 zł miesięcznie
- pokoje 1 osobowe z łazienką na korytarzu – 700 zł miesięcznie.
W pełni rozumiemy, że zmiany mogą wpłynąć na Państwa decyzję o rezygnacji z akademika. Bardzo prosimy wszystkie osoby, które otrzymały miejsce w 1. komisji o możliwie najszybsze przekazanie informacji o ewentualnej rezygnacji z miejsca w domu studenckim. Pozwoli to na udostępnienie miejsca innym studentom.
 
Osoby, które otrzymały miejsca w pokojach 2 osobowych w Ds. Bliźniak proszone są o informację czy chcą mieszkać w 2 osoby pokojach 3 osobowych w Bliźniaku czy sami w pokojach 2 osobowych w Bliźniaku.
Osoby, które otrzymały miejsca w pokojach 2 osobowych w Ds. Jubilatka proszone są o informację czy chcą przenieść się do Ds. Bliźniak.
Bardzo prosimy o kontakt z administracją Domów Studenckich, która udzieli Państwu wszelkich potrzebnych informacji:
Kamila Kałużna
71 348 42 32 w. 22
kamila.kaluzna@umed.wroc.pl
Anna Kardela
71 348 42 32 w. 22
anna.kardela@umed.wroc.pl
Procedura oraz termin zakwaterowania zostaną ogłoszone w połowie września.
 

 

ZAMKNIĘCIE AKADEMIKÓW - WAŻNY KOMUNIKAT

 

W związku z wprowadzeniem Zarządzenia nr 100/XV R/2020  Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2020 r  w sprawie w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych i innych form kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-CoV-2 wśród pracowników, studentów, doktorantów oraz uczestników kursów, studiów podyplomowych i UTW w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,

Decyzją Władz Uniwersytetu Medycznego Domy Studenckie Bliźniak i Jubilatka z dniem 10.06.2020 zostają zamknięte na okres wakacji tj. do końca września.

Wszystkie osoby są zobowiązane do zabrania swoich rzeczy i zdania w recepcji klucza i karty mieszkańca.

Osoby przebywające za granicą, które w wyżej wymienionym terminie nie mogą zabrać swoich rzeczy, proszone są o indywidulane umawianie się na odbiór rzeczy z administracją akademika.

Jednocześnie informujemy, że został wydłużony termin o składnie wniosków o akademik na przyszły rok akademicki. Wnioski można składać ( za pośrednictwem listu poleconego)  do dnia 01.07.2020 ( dotyczy studentów lat wyższych) oraz do 15.09.2020 ( dotyczy studentów przyjętych na 1 rok studiów).

 

CLOSING OF DORMITORIES - IMPORTANT ANNOUNCEMENT

In connection with the introduction of Ordinance No. 100 / XV R / 2020 of the Rector of the Medical University of Wrocław of May 22, 2020 regarding the organization of didactic classes and other forms of education in relation to the prevention, prevention and eradication of SARS-CoV-2 among employees, students , doctoral students and participants of courses, postgraduate studies and UTW at the Medical University of Silesian Piasts in Wroclaw,

 

By decision of the authorities of the Medical University, Student Houses Bliźniak and Jubilatka are closed from the date of June 10, 2020 for the period of summer holidays, i.e. until the end of September.

All persons are required to take their things from room and leave on reception key and resident's card. Persons residing abroad who are not able to take their belongings within the aforementioned period are asked to arrange pick-up arrangements with the dormitory administration individually.

At the same time, we would like to inform you that the deadline for submitting applications for a dormitory for the next academic year has been extended. Applications can be submitted (via registered mail) until 01/07/2020 (applies to university students) and 15/09/2020 (applies to students admitted to 1 year of study).

OBNIŻENIE OPŁATY ZA ZAKWATEROWANIE W DOMACH STUDENCKICH

Szanowni Studenci,
zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem nr 72/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 08 kwietnia 2020 roku wprowadza się obniżenie opłaty o 15% za zakwaterowanie w domach studenckich UMW dla studentów i doktorantów, którzy opuścili dom studencki, w związku z epidemią SARS-CoV-2, lecz nie wykwaterowali się z niego i pozostawili w nim swoje rzeczy. Poniżej znajduje się tekst zarządzenia oraz wykaz obniżonych opłat. Administracja posiada listę osób, które nie opuściły domów studenckich i powinny dokonać opłaty 100% za zakwaterowanie.
Obniżona opłata obowiązuje w miesiącu kwiecień 2020 roku.

 

OPŁATY ZA AKADEMIK ROK AKADEMICKI 2019/2020