Świętokrzyskie daje stypendia studentom medycyny

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym na kierunku lekarskim, którzy zobowiążą się do odbycia stażu i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie tego województwa.

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2019r. do 30 czerwca 2020r. w wysokości 2.000 zł miesięcznie.

Może być przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) jest studentem IV, V lub VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim,
b) nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
c) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
d) zobowiąże się do obycia stażu i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie województwa świętokrzyskiego, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami,
e) zobowiąże się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, w którym podejmie zatrudnienie.

Termin składania wnioskow mija 10 września 2019 roku. 

Więcej informacji na temat warunków starania się o stypendium i formularze - w pliku.