Rusza nabór na stypendia Ministra Zdrowia 2019/2020

Studenci, którzy ukończyli przynajmniej jeden rok studiów i mogą wykazać się znaczącymi osiągnięciami, mają szansę ubiegać się o stypendium Ministra Zdrowia. Wnioski wraz z załącznikami do 11 października 2019 r. przyjmuje Dział Spraw Studenckich.

Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:

  • autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
  • autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
  • znaczący udział w projekcie badawczym, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w drodze konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego;
  • zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielenie patentu na wynalazek lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
  • autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową;
  • uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie naukowym o zasięgu międzynarodowym i o wysokim prestiżu, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:

  1. sportach olimpijskich albo paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468), co najmniej:

           1) szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
           2) ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
           3) szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
           4) trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
           5) pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
           6) miejsca, o którym mowa w pkt. 2-5, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;

  1. rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:

           1) uniwersjadzie,
           2) akademickich mistrzostwach świata,
           3) akademickich mistrzostwach Europy,
           4) Europejskich Igrzyskach Studentów.

Szczegółowe informacje dotyczące starań o stypendia oraz niezbędne dokumenty zostały opublikowane na stronie Działu Spraw Studenckich - https://www.studenci.umed.wroc.pl/dss-stypendia-kredyty-stypendium-ministra