Zapomoga 2018/2019

Podstawa prawna - § 18 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2018/2019

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2018/2019 - link
1) wniosek o przyznanie zapomogi - link
2) upoważnienie do podpisywania, składania i odbierania w moim imieniu wszelkich dokumentów związanych z procesem stypendialnym na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - link
3) oświadczenie członka rodziny studenta dotyczące przetwarzania danych osobowych - link
4) oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji Dziekana/Komisji Stypendialnej - link