Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych i spełniasz kryteria do otrzymania stypendium socjalnego, możesz ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, we wniosku o przyznanie stypendium sojcalnego zaznaczasz chęć ubiegania się o stypendium w zwiększonej wysokości.

1) Podstawa prawna - § 20 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2016/2017 dotyczy stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości - link
2) wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - link
3) upoważnienie do podpisywania, składania i odbierania w moim imieniu wszelkich dokumentów związanych z procesem stypendialnym na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - link

Pamiętaj, aby złożyć wniosek w swoim dziekanacie do 20 października 2016 r.

W razie niedotrzymania ww. terminu do złożenia wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, termin może zostać przywrócony na wniosek studenta, jeżeli uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej i wymaganymi załącznikam.
Wniosek o przywrócenie terminu - link

Pełna treść Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2016/2017 wraz z załącznikami można pobrać z zakładki Aky prawne -> Pomoc materialna - link