Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości 2017/2018

Jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych i spełniasz kryteria do otrzymania stypendium socjalnego, możesz ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, we wniosku o przyznanie stypendium sojcalnego zaznaczasz chęć ubiegania się o stypendium w zwiększonej wysokości.

Podstawa prawna - § 20 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2016/2017 dotyczy stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości - link
UWAGA!
Studencie, zapoznaj się z treścią Zarządzenia nr 104/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2016/2017” - link

1) wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - link
2) upoważnienie do podpisywania, składania i odbierania w moim imieniu wszelkich dokumentów związanych z procesem stypendialnym na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - link

Pamiętaj, aby złożyć wniosek w swoim dziekanacie do 27 października 2017 r.

W razie niedotrzymania ww. terminu do złożenia wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, termin może zostać przywrócony na wniosek studenta, jeżeli uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej i wymaganymi załącznikam.
Wniosek o przywrócenie terminu - link