UWAGA !!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA.  WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 12.10.2018
 


Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości 2018/2019

Jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych i spełniasz kryteria do otrzymania stypendium socjalnego, możesz ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, we wniosku o przyznanie stypendium sojcalnego zaznaczasz chęć ubiegania się o stypendium w zwiększonej wysokości.

Podstawa prawna - § 17 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2018/2019

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2018/2019 - link
1) wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - link
2) upoważnienie do podpisywania, składania i odbierania w moim imieniu wszelkich dokumentów związanych z procesem stypendialnym na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - link
3) oświadczenie członka rodziny studenta dotyczące przetwarzania danych osobowych - link
4) oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji Dziekana/Komisji Stypendialnej - link

Pamiętaj, aby złożyć wniosek w swoim dziekanacie do 10 października 2018 r.

W razie niedotrzymania ww. terminu do złożenia wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, termin może zostać przywrócony na wniosek studenta, jeżeli uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej i wymaganymi załącznikam.
Wniosek o przywrócenie terminu - link