Stypendium socjalne

1) Podstawa prawna - § 18 - § 19 oraz § 22 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2016/2017 dotyczy stypendium socjalnego - link
2) wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - link
3) zasady dokumentowania i obliczania dochodu we wniosku o stypendium socjalne - link
4) wzory zaświadczeń i oświadczeń składanych wraz z wniosekiem o stypendium socjalne - link
5) oświadczenie studenta o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego - link
6) upoważnienie do podpisywania, składania i odbierania w moim imieniu wszelkich dokumentów związanych z procesem stypendialnym na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - link

Pamiętaj, aby złożyć wniosek w swoim dziekanacie do 20 października 2016 r.

W razie niedotrzymania ww. terminu do złożenia wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, termin może zostać przywrócony na wniosek studenta, jeżeli uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej i wymaganymi załącznikam.
Wniosek o przywrócenie terminu - link

Pełna treść Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2016/2017 wraz z załącznikami można pobrać z zakładki Aky prawne -> Pomoc materialna - link
 


WYSOKOŚĆ DOCHODU NA OSOBĘ W RODZINIE
Zarządzenie nr 94/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 13 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne - LINK
 
SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA
Jako student możesz zostać uznany za samodzielnego finansowo na dwa sposoby:
Pierwszy sposób:
Będziesz uznawany jako samodzielny finansowo w przypadku gdy nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (i potwierdzisz ten fakt w złożonym oświadczeniu) oraz spełniasz choćby jedną z przesłanek:
  • ukończyłeś 26 rok życia,
  • pozostajesz w związku małżeńskim,
  • masz na utrzymaniu dzieci, o których mowa ust. 3, pkt 2 regulaminu,
  • osiągnąłeś pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub

Drugi sposób:
Zostaniesz uznany za samodzielnego finansowo jeżeli spełnisz łącznie następujące warunki:

  • posiadasz stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  • Twój miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b jest 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 923,45 zł
  • nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym rodziców i potwierdzisz ten fakt w złożonym oświadczeniu (załącznik nr 10).

POZOSTAŁE INFORMACJE
Zachęcamy także do zasięgnięcia informacji na temat pomocy materialnej zawartych na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - link