UWAGA !!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA.  WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 12.10.2018


Stypendium socjalne 2018/2019

Podstawa prawna - § 16 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2018/2019

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2018/2019 - link
1) wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - link
2) zasady obliczania dochodu - stypendium socjalne - link
3) wzór zaświadczenia z US o dochodzie członka rodziny, oświadczenie o nieosiąganiu dochodu, oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu - link
4) oświadczenie studenta o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego - link
5) upoważnienie do podpisywania, składania i odbierania w moim imieniu wszelkich dokumentów związanych z procesem stypendialnym na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - link
6) wzór oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji Dziekana / Komisji Stypendialnej - link
7) oświadczenie członka rodziny studenta dotyczące przetwarzania danych osobowych - link

Pamiętaj, aby złożyć wniosek w swoim dziekanacie do 10 października 2018 r.

W razie niedotrzymania ww. terminu do złożenia wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, termin może zostać przywrócony na wniosek studenta, jeżeli uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej i wymaganymi załącznikam.
Wniosek o przywrócenie terminu - link
 


WYSOKOŚĆ DOCHODU NA OSOBĘ W RODZINIE
Maksymalną wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 przypadającą na osobę w rodzinie studenta wynosi 1000,00 zł.
Zarządzenie nr 101/XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 - link
 
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 21.09.2018 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. wynosił 3399 zł. - link
 
SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA
Jako student możesz zostać uznany za samodzielnego finansowo na dwa sposoby:
Pierwszy sposób:
Będziesz uznawany jako samodzielny finansowo w przypadku gdy nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (i potwierdzisz ten fakt w złożonym oświadczeniu) oraz spełniasz choćby jedną z przesłanek:
  • ukończyłeś 26 rok życia,
  • pozostajesz w związku małżeńskim,
  • masz na utrzymaniu dzieci, o których mowa ust. 3, pkt 2 regulaminu,
  • osiągnąłeś pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub

Drugi sposób:
Zostaniesz uznany za samodzielnego finansowo jeżeli spełnisz łącznie następujące warunki:

  • posiadałeś stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
  • posiadasz stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  • Twój miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 930,35 zł
  • nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym rodziców i potwierdzisz ten fakt w złożonym oświadczeniu (załącznik nr 10).

POZOSTAŁE INFORMACJE
Zachęcamy także do zapoznania się z komunikatami na temat pomocy materialnej zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
- Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 - link
- (NIEAKTUALNE) Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 - link
UZUPEŁNIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO STYPENDIUM SOCJALNEGO:
dot. ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH
w przypadkach, zasądzonych alimentów, ustalając prawo do stypendium socjalnego zostaniesz poproszony o:
odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną (zgodnie z par. 5 pkt 1 lit d) Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U.2017, poz. 1466)),
dot. DOCHODU UTRACONEGO I UZYSKANEGO
Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U.2017, poz. 1428).