UWAGA !!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA.  WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 12.10.2018


 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów 2018/2019

Podstawa prawna - § 20 - § 29 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2018/2019

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2018/2019 - link
1) wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów - link
2) upoważnienie do podpisywania, składania i odbierania w moim imieniu wszelkich dokumentów związanych z procesem stypendialnym na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - link
3) wzór oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji Rektora / OKS - link

Pamiętaj, aby złożyć wniosek w swoim dziekanacie do dnia 10 października 2018 r.

W razie niedotrzymania ww. terminu do złożenia wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, termin może zostać przywrócony na wniosek studenta, jeżeli uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej i wymaganymi załącznikam.
Wniosek o przywrócenie terminu - link