Stypendium rektora dla najlepszych studentów 2017/2018

Podstawa prawna - § 24 - § 33 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2016/2017 dotyczący stypendium rektora - link
UWAGA!
Studencie, zapoznaj się z treścią Zarządzenia nr 104/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2016/2017” - link

1) wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów - link
2) upoważnienie do podpisywania, składania i odbierania w moim imieniu wszelkich dokumentów związanych z procesem stypendialnym na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - link
3) wzór oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji Rektora / OKS - link
Pamiętaj, aby złożyć wniosek w swoim dziekanacie do dnia 27 października 2017 r.

W razie niedotrzymania ww. terminu do złożenia wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, termin może zostać przywrócony na wniosek studenta, jeżeli uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej i wymaganymi załącznikam.
Wniosek o przywrócenie terminu - link