UWAGA !!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA.  WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 12.10.2018


 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 2018/2019

Podstawa prawna - § 19 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2018/2019

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2018/2019 - link
1) wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - link
2) upoważnienie do podpisywania, składania i odbierania w moim imieniu wszelkich dokumentów związanych z procesem stypendialnym na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - link
3) oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji Dziekana/Komisji Stypendialnej - link

Pamiętaj, aby złożyć wniosek w swoim dziekanacie do 10 października 2018 r.

W razie niedotrzymania ww. terminu do złożenia wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, termin może zostać przywrócony na wniosek studenta, jeżeli uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej i wymaganymi załącznikam.
Wniosek o przywrócenie terminu - link