Szanowni Studenci !!!
Uprzejmie informujemy, że zmieniony regulamin świadczeń dla studentów od roku akademckiego 2019/2020 (stypendia) jest już dostępny, możecie go znaleźć tutaj


 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE - STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Kto może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych?

Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na wniosek studenta, który składa wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych we właściwym Dziekanacie w terminie do 10 pażdziernika 2020 roku.

STUDENCIE, nie czekaj do ostatniej chwili, złóż wniosek wcześniej a unikniesz stania w kolejce :)

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organ

Do wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych, student zobowiązany jest dołączyć kserokopię następujących dokumentów (oryginał do wglądu):

  1. orzeczenia o niepełnosprawności;
  2. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  3. orzeczenia, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076).

Jeżeli student uzyskał dokumenty, o których mowa w wyżej, w trakcie trwania roku akademickiego, to prawo do przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych ustala  się począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym student złożył wniosek w tej sprawie.
Wypłata stypendium nastąpi po uprawomocnieniu się decyzji.

Student zobowiązany jest do poinformowania organu wydającego decyzję, za pośrednictwem właściwego dziekanatu o udokumentowanej zmianie niepełnosprawności, mającej wpływ na przyznane stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznaje się w danym roku akademickim na okres ważności orzeczeń, nie dłużej niż przez 9 miesięcy, a gdy kształcenie trwa semestr – przez okres 5 miesięcy. Stypendium wypłacane jest począwszy od miesiąca, w którym wpłynął do właściwego dziekanatu wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia orzeczenia w ww. okresie stypendium dla osób niepełnosprawnych przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

Student z niepełnosprawnością może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych niezależnie od uzyskiwania innych świadczeń pomocy materialnej.

W przypadku dokumentów przedłożonych w języku obcym, wymagane dokumenty należy dostarczyć również w wersji przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego.