Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2016/2017

W okresie od 15 sierpnia do 31 października 2016 r. studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich.
Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te są udzielane przez banki komercyjne, z wykorzystaniem ich kapitału, co pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
Osoby uprawnione do kredytu
Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. Od 2016 r. wniosek o kredyt mogą składać również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.
Składanie wniosku o kredyt
Wniosek o przyznanie kredytu składa się w okresie od 15 sierpnia do 31 października 2016 r. w jednym z następujących banków:
PKO Bank Polski S.A.,
Bank PEKAO S.A.,
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).
Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie).
W banku należy przedstawić również dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku.
Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny będzie można uzyskać w oddziałach ww. banków.
W roku akademickim 2016/2017 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi:
600 zł – rata podstawowa,
800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona,
400 zł – rata obniżona.
We wniosku o kredyt należy wskazać wnioskowaną kwotę kredytu.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-kredytach-studenckich-w-...

Umorzenie kredytu studenckiego

W związku z nowym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenkich zostały ustalone zasady wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na potrzeby wydawania zaświadczeń do umorzenia pożyczki lub kredytu studenckiego.

Szczegóły w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu określa Zarządzenie nr 129/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uprawnionych do umorzenia przez bank pożyczki studenckiej lub kredytu studenckiego.

Lista rankingowa najlepszych absolwentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w roku akademickim 2016/2017 w podziale na poziomy studiów.