Szanowni Studenci !!!

Poniżej przedstawiamy zmiany dotyczące świadczeń dla studentów, które wprowadziła ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

1. Do dnia 30 września 2020 roku wnioski będziemy przyjmować w formie skanu na maila (przez PUAP, Pocztą Polską) a oryginały będą musieli Państwo dostarczyć jak Uczelnia wróci do funkcjonowania.
  Uczelnia będzie mogła wypłacić stypendium w sytuacji, gdy student po otrzymaniu decyzji odeśle oryginalne oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (np. przez EPUAP lub za pośrednicwtm Poczty Polskiej), ponieważ na chwilę obecną decyzja nie uprawomocnia się po 14 dniach od odebrania. 
2. W czasie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uczelni zapomogę student może otrzymać zapomogę więcej niż dwa razy w roku akademickim, zapomogę będzie przyznawał Prorektor ds. Dydaktyki - wnisoki proszę przesyłać do właściwych Dziekanatów. Wypłata zapomogi będzie się odbywała najszybciej jak to możliwe, gdyż nie stosuje się przpeisów KPA (decyzja nie musi się uprawomocnić a Państwo nie muszą składać oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania).
3. Do dnia 30 września 2020 roku nie obowiązuje we wnioskach o stypendium socjalne obowiązek dołączania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej.
4. W drugim semestrze roku akademickiego 2019/2020 jest możliwość przyznania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi studentom, którzy studiują więcej niż 6 lat.

 

Szanowni Studenci !!!
Uprzejmie informujemy, że zmieniony regulamin świadczeń dla studentów od roku akademckiego 2019/2020 (stypendia), który obowiązuje na rok akademicki 2020/2021 możecie znaleźć tutaj


Szanowni Studenci !!!

Poniżej znajdziecie informacje o świadczeniach w pigułce

Świadczenia dla pierwszego roku studiów tutaj
Świadczenia dla drugiego roku i wyżej tutaj

Szanowni Studenci!

Poniżej znajdują się NAJWAŻNIEJSZE informacje o poszczególnych świadczeniach dla studentów

Stypendium socjalne
Stypendium Rektora
Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Zapomoga

Stypendium Ministra
Kredyty studenckie


Każdy student może ubiegać się o świadczenia w następujących terminach porządkowych:

1) do dnia 10 października –  należy złożyć wniosek o stypendium socjalne, stypendium dla niepełnosprawnych                    oraz stypendium Rektora,

2) niezwłocznie po zaistnieniu trudnej sytuacji życiowej – wniosek o zapomogę.

STUDENCIE, nie czekaj do ostatniej chwili, złóż wniosek wcześniej a unikniesz stania w kolejce :)

Wszystkie wnioski należy składać we właściwym Dziekanacie.
Wykaz pracowników obsługujących świadczenia dla studentów w poszczególnych Dziekanatach znjaduje się tutaj.

UWAGA!
Student, otrzymujący świadczenia, zobowiązany jest do poinformowania członka KS/OKS o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na przyznane świadczenie, na przykład: zmiana numeru rachunku bankowego, danych osobowych, sytuacji materialnej, składu rodziny. Zmiany należy zgłosić w terminie 14 dni od ich zaistnienia, poprzez złożenie nowego wniosku, uzupełnionego tylko o dane, które uległy zmianie. Skutki niewykonania tego obowiązku obciążają studenInfomacje dodatkowe

W przypadku dokumentów przedłożonych w języku obcym, wymagane dokumenty należy dostarczyć również w wersji przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 

Każde stypendium jest oddzielnym świadczeniem i nie wyklucza możliwości pobierania innego. Jeśli więc spełniasz wymagane kryteria, możesz otrzymywać wszystkie stypendia równocześnie, jednak pamiętaj, że możesz je pobierać tylko na jednym wskazanym przez Ciebie kierunku.

Gdy ukończyłeś już jeden kierunek studiów i podjąłeś naukę na drugim kierunku studiów, nie możesz ubiegać się o stypendia i zapomogę, chyba że kontynuujesz studia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra. Łącznie świadczenia przysługują na okres nie dłuższy niż 6 lat.