UWAGA !!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA.  WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 12.10.2018


 

Drodzy Studenci,
uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Uczelni, w zakładkach dedykowanych poszczególnym rodzajom pomocy materialnej, zostały udostępnione wnioski o przyznanie:

1) stypendium socjalnego - przejdź do strony,
2) stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości - przejdź do strony,
3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów - przejdź do strony,
3) stypendium specjalnego dla osób niepełniosprawnych - przejdź do strony,
4) zapomogi - przejdź do strony.

Jednocześnie informujemy, że ww. wnioski należy składać we właściwym dziekanacie do dnia 10.10.2018 r.


NIEAKTUALNE
Drodzy Studenci,

uprzejmie informujemy, że w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studentów została ustalona maksymalna wysokość dochodu w kwocie 800,00 zł, przypadająca na osobę w rodzinie studenta, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018. Pełna treść Zarządzenia nr 94/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 13 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne znajduje się pod linkiem - Zarządzenie nr 94/XV R/2017
 


Informacja dla studentów, którzy są cudzoziemcami polskiego pochodzenia / narodowości polskiej i chcą ubiegać sięo stypendium Ministra Zdrowia
link do strony internetowej Ministra Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie...

Kto może otrzymać stypendium

Możesz otrzymać stypendium, jeśli jesteś studentem, który:
- posiada udokumentowane polskie pochodzenie (zaświadczenie o polskim pochodzeniu wydane przez Konsula RP) lub Kartę Polaka,
- zaliczył co najmniej II rok bezpłatnych studiów w Polsce.
 

Jaka jest wysokość stypendium

Stypendium w ramach kształcenia przeddyplomowego wynosi 900 zł miesięcznie.
 

Kiedy złożyć wniosek

Wniosek możesz złożyć po zaliczeniu co najmniej II roku studiów – do 30 listopada każdego roku.
 

Co zrobić

Pobierz - Wniosek o przyznanie stypendium Ministra Zdrowia dla cudzoziemców polskiego pochodzenia / narodowości polskiej, którzy studiują na uczelniach medycznych w Polsce
Wypełnij odręcznie wniosek i dołącz do niego wymienione załączniki.
Złóż wniosek (z załącznikami) w dziekanacie uczelni, na której studiujesz. Możesz to zrobić do 30 listopada danego roku studiów.
 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.
 

Kto ocenia wnioski

Wnioski opiniuje międzyresortowy Zespół do spraw rekrutacji i kształcenia cudzoziemców powołany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
 

Jakie jest kryterium oceny wniosków

Przy ocenie wniosków tworzymy ich ranking – według najwyższej średniej arytmetycznej z dotychczasowego przebiegu studiów.
O tym, czy stypendium zostanie przyznane, decyduje minister zdrowia (m.in. na podstawie środków posiadanych na ten cel).
 

Kiedy otrzymasz informację o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium

Taką informację przekaże ci dziekanat uczelni medycznej, na której studiujesz. Dowiesz się o tym niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty wpływu kompletnego wniosku do Ministerstwa Zdrowia.
 

Gdzie uzyskasz szczegółowe informacje

Jeśli masz pytania, zadzwoń do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub napisz wiadomość.
Telefon: 22 86 01 202
E-mail: dep-ns@mz.gov.pl
 

Warto wiedzieć

Stypendium jest przyznawane co roku:
na cały rok akademicki,
na część roku akademickiego.
Studenci, którzy otrzymali stypendium Ministra Zdrowia, raz w czasie nauki w Polsce mogą uzyskać:
- zasiłek na zagospodarowanie na pierwszym roku studiów (max. 60% kwoty stypendium),
- zasiłek losowy (max. 40% kwoty stypendium),
- zasiłek w związku z przygotowaniem pracy dyplomowej lub pracy doktorskiej (max. 40% stypendium).
 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1501, z późn. zm.)