Mostum - edycja 2017/2018

Drodzy studenci,

Zgodnie z wolą Rektorów Uczelni Medycznych w dniu 21.02.2011 r. zostało podpisane Porozumienie podejmujące współpracę polegającą na utworzeniu i realizacji Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM.

Szczegółowe warunki przystąpienia do Programu są określone w Zarządzeniu nr 123/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie organizacji Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM (Zarządzenie).
 
1. Kwalifikacja studentów zainteresowanych uczestnictwem w Programie MOSTUM w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, w roku akademickim 2017/2018, odbywa się na jeden semestr lub cały rok akademicki - w terminie od 1 maja do 1 czerwca.
 
2. Wniosek o zakwalifikowanie do Programu zaopiniowany przez dziekana właściwego wydziału uczelni macierzystej, należy złożyć/przesłać listem poleconym na adres:
 
Uniwersytet Medyczny  im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Dział Spraw Studenckich
ul. Wojciecha z Brudzewa 12
51-601 Wrocław
 
3. Liczba wolnych miejsc w roku akademickim 2017/2018:
Wydział Kierunek Rok studiów Liczba miejsc
Lekarski lekarski (jedn. magisterskie) II, III, IV, V po jednym na każdy z dostępnych lat
Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej farmacja (jedn. magisterskie) III,IV,V po cztery na każdy z dostępnych lat
  analityka medyczna (jedn. magisterskie) II,III,IV,V po dwa na każdym z dostępnych lat
Wydział Nauk o Zdrowiu pielęgniarstwo (I st.) II,III po jednym na kierunku
  pielegniarstwo (II st.) I,II po jednym na kierunku
  położnictwo (I st.) II,III po jednym na kierunku
  połoznictwo (II st.) I,II po jednym na kierunku
  fizjoterapia (I st.) II,III po jednym na kierunku
  fizjoterapia (II st.) I,II po jednym na kierunku
  zdrowie publiczne (I st.) II,III po jednym na kierunku
  zdrowie publiczne (II st.) I,II po jednym na kierunku
  ratownictwo medyczne (I st.) II,III po jednym na kierunku
  dietetyka (I st.) II.III po jednym na kierunku

4. UWAGA !!! Do wniosku należy dołączyć przebieg studiów wraz z uzyskaną liczbą punktów ECTS i średnią ocen. Dodatkowo kandydat zobowiązany jest załączyć kserokopie potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych lub inne.

5. Po zakończeniu procesu rekrutacji Koordynator Uczelniany MOSTUM rozpatruje wnioski i przygotowuje listę studentów zakwalifikowanych do Programu, którą zamieszcza na stronie internetowej Uczelni w terminie do 1 lipca.

Koordynatorem Programu MOSTUM jest:
prof. dr hab. Agnieszka Hałoń - KATEDRA PATOMORFOLOGII - Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław.

Lista studentów zakwalifikowanych do Programu:
Do realizowania studiów w ramach Programu Mostum została zakwalifikowana Pani Anna Kulesza, która będzie odbywać studia na IV roku kierunku farmaceutycznego, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2017/2018.

Informacji w sprawie Programu MOSTUM udziela:
Dział Spraw Studenckich:
1) Anna Skowron, tel. 71 348 27 96, e-mail: anna.skowron@umed.wroc.pl
2) Joanna Bonarowska, tel. 71 348 27 96, e-mail: joanna.bonarowska@umed.wroc.pl

Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o przyjęcie w roku akademickim 2017/2018 do Programu MOSTUM w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu:
Wydział Lekarski
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Wydział Nauk o Zdrowiu

Informacje dla studentów Wydziału Lekarskiego wyjeżdżających na Program MOSTUM do innych Uczelni w Polsce