Refundacja poniesionych kosztów

Studenci UMED Wrocław należący do Studenckich Kół Naukowych UMED we Wrocławiu mogą ubiegać się o częściowy zwrot kosztów za konferencje, zjazdy i wyjazdy naukowe (udział czynny), które odbywają się poza Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Można ubiegać się o częściową refundację kosztów za dojazdy, opłaty konferencyjne/zjazdowe oraz za noclegi.

Podstawą ubiegania się o refundację jest:
1) złożenie w Dziale Spraw Studenckich, ul. Wojciecha z Brudzewa 12 (akademik "Bliźniak"), podania wraz z fakturami lub rachunkami potwierdzającymi poniesione wydatki (np.: bilety kolejowe/autobusowe, dowód wpłacenia opłaty konferencyjnej/zjazdowej, rachunek za noclegi) -  wszystkie muszą być wystawione na UMED we Wrocławiu (bardzo ważne!!!),
2) złożenie potwierdzenia dokonania przelewu, w przypadku wyboru takiej formy płatności.
3) podanie numeru konta bankowego, na który ma być wykonana refundacja.

O wysokości refundacji decyduje kolejność podań oraz ilość środków pieniężnych przeznaczona na ten cel w danym roku kalendarzowym.

Maksymalne kwoty dofinansowania w roku akademickim 2016/2017:

 - aktywny udział w Konferencji o randze mininum Ogólnopolskiej  - 200zł/ 1 pracę bez względu na ilość współautorów

 - aktywny udział w Konferencji zagranicznej  - 400zł/ 1 pracę bez względu na ilość współautorów

 - Obóz naukowy - maksymalnie 500zł/ 1 tydzień

 - Organizacja Konferencji naukowej - maksymalnie 500zł, z przeznaczeniem na nagrody i materialy papiernicze. Kwestie socjalne, jak poczęstunek i gadżety, nie podlegają dofinansowaniu. 

Zarząd STN zastrzega sobie prawo do przyznania kwot wyższych, niż przedstawione, w sytuacjach szczególnych, po konsulttacji z Opiekunem STN.

Źródło: http://www.stn.umed.wroc.pl/refundacja-kosztow.html