Refundacja poniesionych kosztów
Studenci UMED Wrocław należący do Studenckiego Towarzystwa Naukowe UMED we Wrocławiu mogą ubiegać się o częściowy zwrot kosztów za konferencje, zjazdy i wyjazdy naukowe (udział czynny) , które odbywają się poza Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Można ubiegać się o częściową refundację kosztów za dojazdy, opłaty konferencyjne/zjazdowe oraz za noclegi.

Podstawą ubiegania się o refundację jest złożenie podania z dołączonymi rachunkami potwierdzającymi poniesione wydatki (np.: bilety kolejowe/autobusowe, dowód wpłacenia opłaty konferencyjnej/zjazdowej, rachunek za noclegi). Wszystkie rachunki muszą być wystawione na UMED we Wrocławiu (bardzo ważne!!!) . Podanie wraz z dołączonymi rachunkami należy złożyć osobiście w Rektoracie, Wybrzeże L. Pasteura 1, pok. 10. O wysokości refundacji decyduje kolejność podań oraz ilość środków pieniężnych przeznaczona na ten cel w danym roku kalendarzowym.

Maksymalne kwoty dofinansowania w roku akademickim 2016/17:

 - aktywny udział w Konferencji o randze mininum Ogólnopolskiej  - 200zł/ 1 pracę bez względu na ilość współautorów

 - aktywny udział w Konferencji zagranicznej  - 400zł/ 1 pracę bez względu na ilość współautorów

 - Obóz naukowy - maksymalnie 500zł/ 1 tydzień

 - Organizacja Konferencji naukowej - maksymalnie 500zł, z przeznaczeniem na nagrody i materialy papiernicze. Kwestie socjalne, jak poczęstunek i gadżety, nie podlegają dofinansowaniu. 

Zarząd STN zastrzega sobie prawo do przyznania kwot wyższych, niż przedstawione, w sytuacjach szczególnych, po konsulttacji z Opiekunem STN.

Źródło: http://www.stn.umed.wroc.pl/refundacja-kosztow.html