Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019 - link

Regulamin studiów obowiązujacy od roku akademickiego 2017/2018 - link

Zarządzenie nr 102/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów wniosków i decyzji, o których mowa w Regulaminie studiów - link


Wzory wniosków i decyzji, o których mowa w Regulaminie studiów, obowiązujące od roku akademickiego 2017/2018
1)    załącznik nr 1 – Wniosek o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnego Toku Studiów (ITS);
2)    załącznik nr 2 –  Wniosek o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnego Rozkładu Zajęć (IRZ);
3)    załącznik nr 3 – Wniosek o wyrażenie zgody na wpis warunkowy;
4)    załącznik nr 3a – Decyzja dziekana − wyrażenie/niewyrażenie zgody na wpis warunkowy;
5)    załącznik nr 3b – Decyzja rektora − wyrażenie/niewyrażenie zgody na wpis warunkowy na innej podstawie niż art. 138 § 2 k.p.a.;
6)    załącznik nr 3c – Decyzja rektora − uchylenie decyzji dziekana o niewyrażeniu zgody na wpis warunkowy na podstawie art. 138 § 2 k.p.a.;
7)    załącznik nr 4 – Wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku;
8)    załącznik nr 4a − Decyzja dziekana − wyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku;
9)    załącznik nr 4b – Decyzja dziekana − niewyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku;
10)  załącznik nr 4c − Decyzja rektora − wyrażenie/niewyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku na innej podstawie niż art. 138 § 2 k.p.a.;
11)  załącznik nr 4d − Decyzja rektora − uchylenie decyzji dziekana o niewyrażeniu zgody na powtarzanie semestru/roku na podstawie art. 138 § 2 k.p.a.;
12)  załącznik nr 5 – Wniosek o udzielenie urlopu;
13)  załącznik nr 5a – Decyzja dziekana − udzielenie/nie udzielenie urlopu;
14)  załącznik nr 5b – Decyzja rektora − udzielenie/nie udzielenie urlopu na innej podstawie niż art. 138 § 2 k.p.a.;
15)  załącznik nr 5c – Decyzja rektora − uchylenie decyzji dziekana o nieudzieleniu urlopu na podstawie art. 138 § 2 k.p.a.;
16)  załącznik nr 6 – Wniosek o wyrażenie zgody na realizację części programu studiów w innej uczelni;
17)  załącznik nr 6a – Decyzja dziekana – udzielenie/nieudzielenie zgody na realizację części programu studiów na innej uczelni;
18)  załącznik nr 6b – Decyzja rektora - udzielenie/nieudzielenie zgody na realizację części programu studiów na innej uczelni na innej podstawie niż art. 138 § 2 k.p.a.;
19)  załącznik nr 6c – Decyzja rektora - uchylenie decyzji dziekana o nieudzieleniu zgody na realizację części programu studiów na innej uczelni na podstawie art. 138 § 2 k.p.a.;
20)  załącznik nr 7 – Wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie z innej uczelni na studia prowadzone przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;
21)  załącznik nr 7a – Decyzja dziekana − wyrażenie/niewyrażenie zgody na przeniesienie;
22)  załącznik nr 7b – Decyzja rektora − wyrażenie/niewyrażenie zgody na przeniesienie na innej podstawie niż art. 138 § 2 k.p.a.;
23)  załącznik nr 7c – Decyzja rektora − uchylenie decyzji dziekana o niewyrażeniu zgody na przeniesienie na podstawie art. 138 § 2 k.p.a.;
24)  załącznik nr 8 – Decyzja dziekana o skreśleniu z listy studentów;
25)  załącznik nr 8a − Decyzja rektora o skreśleniu/nie skreśleniu z listy studentów na innej podstawie niż art. 138 § 2 k.p.a.;
26)  załącznik nr 8b − Decyzja rektora o uchyleniu decyzji dziekana o skreśleniu z listy studentów na podstawie art. 138 § 2 k.p.a.;
27)  załącznik nr 9 – Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów;
28)  załącznik nr 10 – Wniosek o wyrażenie zgody na wznowienie studiów;
29)  załącznik nr 10a − Decyzja dziekana − wyrażenie zgody na wznowienie studiów;
30)  załącznik nr 10b − Decyzja dziekana − niewyrażenie zgody na wznowienie studiów;
31)  załącznik nr 10c − Decyzja rektora − wyrażenie zgody/nie wyrażenie zgody na wznowienie studiówna innej podstawie niż art. 138 § 2 k.p.a.;
32)  załącznik nr 10d − Decyzja rektora − uchylenie decyzji dziekana o niewyrażeniu zgody na wznowienie studiów na podstawie art. 138 § 2 k.p.a.;
33)  załącznik nr 11 − Oświadczenie strony o zrzeczeniu się prawa wniesienia odwołania od decyzji dziekana.
 
Zmiany do Regulaminu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2015/2016 - link
Regulamin studiów obowiązujacy od roku akademickiego 2015/2016 - link
Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015 - treść
Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 - treść

Uwaga zmiany !!!

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą Uchwały Nr 1551 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania w całości lub części z tych opłat studentów, cudzoziemców lub doktorantów oraz wprowadzeniem zmian do Zarządzenia nr 60/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne od roku akademickiego 2015/2016 związane z kształceniem studentów (obywateli polskich i cudzoziemców), uczestników studiów doktoranckich i słuchaczy studiów podyplomowych oraz wzorów umów o odpłatności za usługi edukacyjne doktorantów, porozumień do umów i wniosków, od dnia 05 września 2017 r. zostały wprowadzone zmiany w zasadach wnoszenia opłat za studia i usługi edukacyjne.

GŁÓWNE ZMIANY:

I. DOTYCZĄCE WSZYSTKICH STUDENTÓW
- brak możliwości ubiegania się o prolongatę terminu wnoszenia opłat za studia i pozostałe usługi edukacyjne,
- brak możliwości zwolnienia w części z opłat za usługi edukacyjne w związku z uzyskaniem w poprzednim roku akademickim średniej ocen wynoszącej min. 4,80,
- wzrost częściowego zwolnienia z opłaty za usługi edukacyjne do 50% wysokości opłaty określonej w umowie o odpłatności.

II. DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW
- możliwość wnoszenia opłat za studia w dwóch ratach semestralnych,
- w przypadku zalegania przez cudzoziemca z opłatami przez okres dłuższy niż trzy miesiące następuje skreślenie z listy studentów/doktorantów,
- brak możliwości ubiegania się o obniżenie opłaty za studia o 30% z tytułu pochodzenia polskiego.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami:
Uchwała Nr 1551 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania w całości lub części z tych opłat studentów, cudzoziemców lub doktorantów - tekst obowiązujący


Zarządzenie nr 60/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne od roku akademickiego 2015/2016 związane z kształceniem studentów (obywateli polskich i cudzoziemców), uczestników studiów doktoranckich i słuchaczy studiów podyplomowych oraz wzorów umów o odpłatności za usługi edukacyjne doktorantów, porozumień do umów i wniosków - tekst obowiązujący
Wzory druków umów, porozumień i wniosków, stanowiące załączniki do Zarządzenia nr 60/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne od roku akademickiego 2015/2016:

załącznik nr 1 - umowa - stacjonarne studia doktoranckie
załącznik nr 2 - umowa - studia doktoranckie - cudzoziemcy
załącznik nr 3 - porozumienie - powtarzanie zajęć
załącznik nr 4 - porozumienie - zajęcia nieobjęte planem studiów
załącznik nr 5 - porozumienie - studia niestacjonarne
załącznik nr 6 - porozumienie - zwolnienie z opłat
załącznik nr 7 - porozumienie - zwrot opłaty
załącznik nr 9 - porozumienie - rozłożenie na raty
załącznik nr 10 - wniosek - rozłożenie na raty
załącznik nr 11 - wniosek - zwrot opłaty
załącznik nr 12 - wniosek - zwolnienie z opłaty


Opłaty za dokumenty - link

Wzory umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłat związanych z odbywaniem studiów - obowiązujące od roku akademickiego 2017/2018:
1) w formie stacjonarnej;
2) w formie niestacjonarnej - stosuje się do studentów/osób przyjętych na studia niestacjonarne prowadzone w języku polskim lub obcym, będących obywatelami polskimi);
3) przez cudzoziemców przyjętych na studia na zasadach odpłatności, prowadzone w języku obcym - (sporządzony w języku polskim i angielskim);
4) przez cudzoziemców przyjętych na studia na zasadach odpłatności, prowadzone w języku polskim - (sporządzony w języku polskim).