Zarządzenie nr 100/XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 11 września 2018 r.w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2018/2019 - tekst obowiązujący

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2018/2019 - załącznik

załącznik nr 1 - podział dotacji
załącznik nr 2 - zasady powoływania i działania OKS
załącznik nr 3 - zasady obliczania dochodu - stypendium socjalne
załącznik nr 3 wzory nr 1-3 - wzór zaświadczenia z US o dochodzie członka rodziny, oświadczenie o nieosiąganiu dochodu, oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu
załącznik nr 4 wzór nr 1 - wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
załącznik nr 4 wzór nr 2 - wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
załącznik nr 4 wzór nr 3 - wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
załącznik nr 4 wzór nr 4 - wniosek o przyznanie zapomogi
załącznik nr 4 wzór nr 5 - wezwanie do uzupełnienia braków formalnych
załącznik nr 4 wzór nr 6 - wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
załącznik nr 5 wzór nr 1 - decyzja dotycząca stypendium socjalnego
załącznik nr 5 wzór nr 2 - decyzja dotycząca stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
załącznik nr 5 wzór nr 3 - decyzja dotycząca stypendium rektora dla najlepszych studentów
załącznik nr 5 wzór nr 4 - decyzja dotycząca zapomogi
załącznik nr 5 wzór nr 5 - decyzja organu drugiej instancji (rektora/OKS)
załącznik nr 5 wzór nr 6 - decyzja w sprawie uchylenia własnej decyzji
załącznik nr 6 - lista rankingowa
załącznik nr 7 - wniosek o przywrócenie terminu
załącznik nr 8 - odwołanie od decyzji
załącznik nr 9 - wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy
załącznik nr 10 - oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego
załącznik nr 11 - upoważnienie
załącznik nr 12 - oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji Dziekana/Komisji Stypendialnej
załącznik nr 13 - oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji rektora/OKS
załącznik nr 14 - oświadczenie członka rodziny studenta dotyczące przetwarzania danych osobowych