tekst obowiązujący (ujednolicony)
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2016/2017
załącznik nr 1 - podział dotacji
załącznik nr 2 - OKS - zasady działania
załącznik nr 3 - obliczanie dochodu - wzory
załącznik nr 3 wzory 1-4
załącznik nr 4, wzór 1 - wniosek - stypendium socjalne
załącznik nr 4, wzór 2 - wniosek - stypendium specjalne
załącznik nr 4, wzór 3 - wniosek - stypendium rektora
załącznik nr 4, wzór 4 - wniosek - przyznanie zapomogi
załącznik nr 4, wzór 5 - wezwanie do uzupełnienia braków formalnych
załącznik nr 4, wzór 6 - wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
załącznik nr 5, wzór 1 - decyzja - stypendium socjalne
załącznik nr 5, wzór 2 - decyzja - stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
załącznik nr 5, wzór 3 - decyzja - stypendium specjalne
załącznik nr 5, wzór 4 - decyzja - stypendium rektora
załącznik nr 5, wzór 5 - decyzja - zapomoga
załącznik nr 5, wzór 6 - decyzja - ponowne rozpatrzenie
załącznik nr 5, wzór 7 - decyzja o uchyleniu
załącznik nr 6 - lista rankingowa
załącznik nr 7 - wniosek o przywrócenie terminu
załącznik nr 8 - odwołanie od decyzji KS
załącznik nr 9 - wniosek o ponowne rozpatrzenie
załącznik nr 10 - oświadczenie
załącznik nr 11 - upoważnienie
załącznik nr 12 - wzór oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji Dziekana / Komisji Stypendialnej
załącznik nr 13 - wzór oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji Rektora / OKS