Dokumenty zewnętrzne
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.
prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1842, ze zm.)

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz.U. 2016, poz. 882, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. 2016, poz. 558)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach (Dz.U. 2014, poz. 1302)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r.
w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2016, poz. 1554)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. 2016, poz. 1596)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09 maja 2012 r.
w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. 2012, poz. 631)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 sierpnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. 2016, poz. 1332)

Dokumenty wewnętrzne
Statut Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu