Dokumenty zewnętrzne
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.
prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. z 2012, poz. 572, ze zm.)

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (j.t. Dz.U. 2016, poz. 882)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U.2016, poz. 558)

Dokumenty wewnętrzne
Statut Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu