Kompetencje i zadania

Akademickie Biuro Karier wspomaga rozwój zawodowy studentów i absolwentów Uczelni. Pomaga w podejmowaniu decyzji zawodowych, kształtuje umiejętności niezbędne do wejścia na rynek pracy oraz wspomaga praktyczne wykorzystanie wiedzy w sytuacjach zawodowych. Do podstawowych zadań Biura należy:

  • pozyskiwanie i udostępnianie ofert pracy, praktyk i staży
    ( krajowych i zagranicznych),
  • prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego, w tym pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz w opracowaniu pisemnych aplikacji (CV, list motywacyjny),
  • organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów kształtujących i rozwijających kompetencje ważne na rynku pracy,
  • pośredniczenie w kontaktach między społecznością akademicką, a pracodawcami,
  • współpraca z innymi biurami karier m.in. w ramach Dolnośląskiej Sieci Biur Karier,
  • monitorowanie losów absolwentów Uczelni,
  • pozyskiwanie informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy.